Myślenicka Karta Seniora

Myślenicka Karta Seniora wydawana jest w Urzędzie Miasta i Gminy na wniosek zainteresowanego, który ukończył 65 lat. W decyzji o wydaniu Karty nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. Jedyne warunki, to ukończenie 65 lat i zameldowanie na terenie gminy Myślenice. Aby uzyskać Kartę, Senior musi złożyć w UMiG wypełniony wniosek.

Karta jest imienna i może się nią posługiwać wyłącznie Senior, który jest jej właścicielem. Szczegóły oraz wnioski do pobrania można znaleźć na powyższej stronie internetowej.

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 65 lat. Ma stymulować aktywizację społeczną emerytów dzięki zorganizowanemu systemowi ulg na towary i usługi, oferowane zarówno przez instytucje kultury, rekreacji czy sportu, organizacje pozarządowe, jak przedsiębiorców prywatnych, którzy przystąpią do projektu.

Szczegóły oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej: www.senior.myslenice.pl

 

info. myślenice.pl