czwartek, 20 czerwcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

„Świat w 2023” – nowy konkurs fotograficzny ogłoszony przez mgFoto

Stowarzyszenie Myślenicka Grupa Fotograficzna mgFoto ogłasza kolejny konkurs pt. „Świat w 2023”. Oto jego regulamin.

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto” (zwane dalej Organizatorem).

2. Konkurs jest częścią projektu cyklicznych corocznych konkursów fotograficznych, organizowanych przez mgFoto, trwających 4 miesiące. Wyniki zostaną podane na stronie Facebook’owej grupy „Konkursy mgFoto” , na stronie www.mgfoto.pl , „Gazety Myślenickiej”oraz w mediach lokalnych.

3. Temat Konkursu – „Świat w 2023”

4. Konkurs odbywał się będzie w II kategoriach:

Ogólnej

Lokalnej (dotyczy mieszkańców Małopolski)

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Konkurs odbywa się pod następującymi patronatami

Patronat ZPAF

Patronat Fotoklubu RP

Auspicje FIAP

7. Sponsorami nagród są: Urząd Miasta i Gminy Myślenice oraz Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto”,

II Uczestnicy

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy prześlą swoje prace poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.konkursy.mgfoto.pl/ lub emailem na konkursy@mgfoto.pl

2. W Konkursie nie mogą brać udziału, Administratorzy konkursu, członkowie mgFoto, sponsorzy oraz jurorzy.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą pisemną rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy przesłać na adres konkursy@mgfoto.pl

III Zasady Konkursu

1. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 4 prace.

2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, Organizator dopuszcza wyraźną ingerencję graficzną.

3. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu polega na: przesłaniu fotografii poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: http://www.konkursy.mgfoto.pl/ lub emailem na adres konkursy@mgfoto.pl

4. zdjęcia można dodawać do 30.04.2024 godz 22.00.

5. Prace muszą spełniać następujące kryteria:

minimalny wymiar dłuższego boku to 1200px a maksymalny 1600px, format: JPEG, maksymalny rozmiar pliku to 2 MB

zdjęcie musi mieć związek z tematem konkursu,

6.Po dodaniu zdjęć poprzez formularz zostaną one dodane to galerii konkursowej po zaakceptowaniu przez administratorów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, naruszających regulamin, niemających związku z tematem konkursu lub naruszające dobre obyczaje.

8. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

akceptuje niniejszy regulamin;

jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik konkursu;

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

udziela organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć w celach promocyjnych dotyczących konkursu.

IV Jury

1. Ocena nadesłanych prac zostanie przeprowadzona w 2 etapach – I etap – komisja artystyczna Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej na podstawie selekcji zakwalifikuje wybrane prace do drugiego etapu, w drugim etapie zakwalifikowane zdjęcia oceniać będzie jury. Jury składa się z 5 osób , w tym przewodniczącego. Skład jury: Arkadiusz Gola – ZPAF, przewodniczący jury, Katarzyna Bujas – członek Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej, Waldemar Siatka – Fotoklub RP, Janusz Gajos – Media, Katerina Kouzmitcheva – gość z zagranicy(Białoruś)

Jury głosuje wirtualnie na fotografie zakwalifikowane do II etapu przyznając punkty wg zasady; 1. miejsce – 10pkt, 2. – 9pkt, 3. – 8pkt., 4. – 7pkt, 5. – 6pkt, 6. – 5pkt, 7. – 4pkt, 8. – 3pkt, 9. – 2pkt, 10. – 1pkt

W przypadku gdy dwa lub więcej zdjęć otrzyma identyczną liczbę punktów o kolejności zadecyduje Przewodniczący Jury

V Nagrody

1. Organizator przewiduje następujące nagrody:

a) Kategoria Ogólna – I miejsce: złoty medal (personalizowany), dyplom, oraz zwycięskiej fotografii na łamach „Gazety Myślenickiej”, oraz stronie www.mgfoto.pl, II miejsce: srebrny medal (personalizowany), dyplom, publikacja zdjęcia stronie www.mgfoto.pl, III miejsce: brązowy medal (personalizowany), dyplom, publikacja zwycięskiego zdjęcia na stronie www.mgfoto.pl

Wyróżnienia: dyplom w wersji cyfrowej, publikacja zdjęcia na stronie www.mgfoto.pl.

b) Kategoria Lokalna (mieszkańcy Małopolski) – I miejsce: złoty medal (personalizowany), dyplom, gadżety Urzędu Miasta i Gminy, publikacja zwycięskiego zdjęcia na stronie www.mgfoto.pl, II miejsce: srebrny medal (personalizowany), dyplom, gadżety Urzędu Miasta i Gminy, publikacja zdjęcia na stronie www.mgfoto.pl, III miejsce: brązowy medal (personalizowany), dyplom, gadżety Urzędu Miasta i Gminy, publikacja zwycięskiego zdjęcia na stronie www.mgfoto.pl

Wyróżnienia: dyplom w wersji cyfrowej, publikacja zdjęcia na stronie www.mgfoto.pl.

2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.

3. Sposób wręczenia nagrody zostanie ustalony ze zwycięzcą

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.